maandag 23 november 2015

...In the end, it is about people and it is about jobs

In Europe we face an enormous challenge. Two years ago, Neelie Kroes put it clearly on the map in the ´Grand Coalition for Digital Jobs´: the large shortage of people with digital skills in Europe. A challenge that exists of many different aspects that we want and need to tackle jointly in Europe. And that is exactly what we are doing: together with 13 partners in the project DigitalJobs. In this project, Brainport, as one of the partners, focuses on labour mobility of ICT professionals in Europe. And that was what our event in Madrid last Friday November 20th was all about: shortages and mismatches of ICT professionals on the European labour market. During the event European Digital Jobs Fair 2015 employers from the Netherlands, Scotland, Germany and Spain with ICT vacancies were brought together with Spanish jobseekers. Besides this, multinationals, policy makers and politicians came together and shared their visions on the theme by means of speeches and a panel discussion.

What did we want to achieve in particular?

The strengthening of a joint European labour market and an integral European approach concerning the shortages of ICT professionals.

Last year, we conducted a research into the countries with the highest demand for ICT talent and the countries with the highest supply of people. The Netherlands, UK and Germany were found to be the largest ´demand countries´ whereas Spain and Poland were found to be the largest ´supply countries´. The primary aim of the Digital Jobs fair: matching supply and demand. But what we soon realised was that employers from Spain were facing increasing shortages of ICT professionals themselves as well. Event host Telefonica located in Madrid has a number of vacancies which they cannot find people for in Spain.

From the speech of the Spanish secretary of state of Social Affairs and Labour, the size of the paradox Spain is experiencing at the moment became clear: more than 4 million jobseekers versus the creation of 300.000 new jobs on a yearly basis. On the one hand this is positive as new jobs involve economic growth. Yet, on the other hand very alarming as more than half of the youngsters in Spain is still unemployed.

Also, on a broader European scale this paradox is visible. European Commissioner Günther Oettinger was present at the event and mentioned a yearly increase of 150.000 in the need for IT experts in the EU. Not only in the ICT sector, but in all sectors. Currently, 40% of all European companies indicates to experience difficulties in finding qualified ICT professionals. This was also confirmed by the more than 60 companies that participated onsite and online in the fair. They brought more than 1200 ICT vacancies with them to the fair.

We thus see an increase in both the shortage and mismatch. In the whole of Europe. And I also think that we need to tackle this on a European level. From what I heard in the panel discussion (which I was part of), the speeches and through talking with a variety of people last Friday, I would like to mention the following issues:

1. To improve the relationship between education and labour market
This is crucial. And challenging. As it is becoming more and more difficult for companies to know on the long term what kind of people are needed for their future jobs – let alone what these jobs involve -, and thus also how education can contribute to this. And besides, education needs to change dramatically and at least be arranged more flexible.

2. To retrain the unemployed
This is also crucial. To reduce unemployment more people need to be (re)trained. And I also think employers should play a role in this, by looking more strict to the profiles they demand and not always search for ‘the unicorn’.

3. To keep expanding labour mobility in Europe
Despite growing shortages of ICT professionals in nearly all European countries and sectors, the stimulation of a European labour market remains important. Mobility does not cause a brain drain, but a brain gain, or even better a brain circulation: together we ensure to offer international work experience to people, knowledge sharing and the encounter of other cultures – by doing this we strengthen our European workforce.

These are ´just´ three issues that I mention here and learned on Friday. I am sure there are many more. For me it is again confirmed that the challenges we encounter require new ways of collaboration. In the Brainport region we have already been talking about ´multi helix´ collaboration for a while now, while the people in Spain were surprised when I told them that in our region education, businesses and government have been collaborating closely for years (triple helix). They were even more surprised when I told them that in our programme Brainport Talent Centre employers from the same sector share talent with each other in increasingly closer ways of collaboration. And yet I believe in these kinds of collaborations: instead of competing each other, making Europe stronger. At last, I think we should especially realise that we cannot realise technological innovation and thus economic growth without people, just like Oettinger said in his speech: "...In the end, it is about people and it is about jobs. It is about empowering citizens and workers by equipping them with the right skills to live, work and prosper in a digital economy and society."

The European Digital Jobs Fair 2015 was very successful, with over 500 participants, including 250 jobseekers visiting the Jobs Fair to find new opportunities in the digital sector, both in Spain and abroad. Employers were enthusiastic to have met so many qualified candidates interested in pursuing digital careers.  

Yvonne van Hest,
Program Director at Brainport Development

...In the end, it is about people and it is about jobsIn Europa kampen we met een grote uitdaging. Neelie Kroes zette het twee jaar geleden duidelijk en concreet op de kaart in de 'Grand Coalition for Digital Jobs': het grote tekort in Europa aan mensen met digitale vaardigheden. Een uitdaging die bestaat uit vele verschillende aspecten die we als Europa willen en moeten aanpakken. En dat doen we ook: gezamenlijk met 13 partners in het project DigitalJobs. Waarbij Brainport als één van de partners inzet op arbeidsmobiliteit van ICT-ers in Europa. En daar draaide het om in Madrid afgelopen vrijdag 20 november: tekorten en mismatch aan ICT-ers op de Europese arbeidsmarkt. Tijdens het event European Digital Jobs Fair 2015 kwamen werkgevers uit Nederland, Schotland, Duitsland en Spanje met ICT banen en Spaanse werkzoekenden bij elkaar. Daarnaast kwamen multinationals, beleidsmakers en politici bij elkaar en deelden hun visie in speeches en een panel.

Wat wilden we hier vooral bereiken?

Het versterken van een gezamenlijke Europese arbeidsmarkt en een integrale Europese aanpak aangaande de tekorten aan ICT-ers.

Vorig jaar hebben we een onderzoek gedaan: in welke landen is de meeste vraag naar ICT talent en in welke landen het meeste aanbod van mensen. Daaruit kwamen de landen Nederland, UK en Duitsland als grootste 'vraaglanden' en Spanje en Polen als grootste 'aanbodlanden'. Kern van de Digital Jobs Fair: het matchen van vraag en aanbod. Maar wat we al snel merkten is dat werkgevers uit Spanje zelf ook in toenemende mate kampen met tekorten aan ICT-ers. Event host Telefonica in Madrid heeft zelf tal van vacatures waar ze geen mensen voor kunnen vinden in Spanje.

Uit de speech van de Spaanse staatssecretaris van Sociale Zaken en Arbeid, bleek hoe groot de paradox in Spanje momenteel is: meer dan 4 miljoen werkzoekenden versus de creatie van jaarlijks 300.000 nieuwe banen. Van de ene kant positief, want nieuwe banen betekenen economische groei. Maar van de andere kant zorgwekkend, want nog steeds is meer dan de helft van alle jongeren in Spanje werkloos.

En ook op breder Europees niveau is deze paradox zichtbaar. Eurocommissaris Günther Oettinger was op het event aanwezig en sprak over een jaarlijkse toename aan behoefte van 150.000 IT experts in de EU. Niet alleen in de ICT sector, maar in alle sectoren. Momenteel geeft 40% van alle Europese bedrijven aan moeite te hebben met het vinden van gekwalificeerde ICT-ers. Dat beeld werd ook bevestigd door de meer dan 60 bedrijven die onsite en online deelnamen aan de beurs. Zij brachten ruim 1200 ICT vacatures in.

We zien dus dat zowel schaarste als mismatch toenemen. In heel Europa. En ik denk ook dat we dit op Europees niveau moeten aanpakken. Van wat ik vrijdag uit de paneldiscussie (waar ik zelf onderdeel van mocht zijn), de speeches en door het spreken met diverse mensen heb opgehaald, wil ik hier in ieder geval de volgende zaken benoemen:

1. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verbeteren.
Dit is essentieel. En lastig. Want het wordt steeds moeilijker voor bedrijven om voor de lange termijn te weten wat hun toekomstige banen voor soort mensen vereisen - sterker nog wat voor banen het zijn -, en dus ook hoe onderwijs hierop in zou kunnen spelen. En daarnaast moet het onderwijs een grote omslag maken en op z'n minst veel flexibeler ingericht worden.

2. Werklozen retrainen
Ook dit is essentieel. Om de werkloosheid terug te dringen moeten we meer mensen gaan om-, her- en bijscholen. En ik denk dat werkgevers hier ook een rol in spelen, door strenger te kijken naar de profielen die ze vragen en niet altijd naar het 'schaap met de vijf poten' te zoeken.

3. Europese mobiliteit van arbeid blijven vergroten.
Ondanks groeiende tekorten aan IT-ers in bijna alle Europese landen en sectoren, blijft het stimuleren van een Europese arbeidmarkt belangrijk. Mobiliteit zorgt niet voor een brain drain, maar voor een brain gain, of nog beter braincirculation: we zorgen er gezamenlijk voor dat we mensen internationale werkervaring bieden, kennis delen en andere culturen laten kennen - hierdoor versterken we onze Europese workforce.

Dit zijn 'slechts' drie punten die ik hier aanstip en vrijdag vernam. Zo zijn er vast nog veel meer. Voor mij is in ieder geval weer bevestigd dat de uitdagingen vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Waar we in onze Brainport regio al spreken van 'multi helix' samenwerking, kijken ze in Spanje verrast als ik vertel dat onderwijs, bedrijfsleven en overheden al jarenlang nauw samenwerken (triple helix). En helemaal als ik vertel dat in ons programma Brainport Talent Centre werkgevers uit dezelfde sector talent met elkaar delen in steeds verdergaande vormen van samenwerking. En toch geloof ik in dit soort nieuwe cooperaties: in plaats van elkaar wegconcurreren, Europa sterker maken. Tenslotte denk ik dat we vooral moeten beseffen dat we geen technologische innovatie en dus economische groei kunnen realiseren zonder mensen, zoals Oettinger zei in zijn speech: "...In the end, it is about people and it is about jobs. It is about empowering citizens and workers by equipping them with the right skills to live, work and prosper in a digital economy and society."

De European Digital Jobs Fair 2015 was zeer succesvol, met meer dan 500 deelnemers. Onder hen 250 werkzoekenden die een bezoek brachten aan de Jobs Fair om nieuwe kansen in de digitale sector te vinden, zowel in Spanje als in het buitenland. Deelnemende werkgevers waren enthousiast dat zo veel gekwalificeerde kandidaten geïnteresseerd waren in digital jobs.

Yvonne van Hest,
Programma Manager bij Brainport Development

Geen opmerkingen:

Een reactie posten